Menu

Privacyverklaring Stichting Mijn Liefste Wens

De “Stichting Mijn Liefste Wens” registreert uw gegevens volgens de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De privacyverklaring van de Stichting Mijn Liefste Wens is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens via onze website en al onze overige kanalen. Onze privacyverklaring geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar wij eventueel naar verwijzen. U dient hiervoor op de betreffende sites van deze organisaties te kijken. De privacyverklaring van Stichting Mijn Liefste Wens bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Gegevensverwerking
2. Gegevensverzameling via internet
3. Gegevensverzameling buiten internet
4. E-mail
5. ‘Stichting Mijn Liefste Wens’ contacten met donateurs
6. Gegevens en/of toestemming wijzigen/intrekken
7. Klachten

1. Gegevensverwerking
Stichting Mijn Liefste Wens gaat zorgvuldig om met uw gegevens en verkoopt gegevens niet aan derden. Vragen over data? Neem contact met ons op via info@mijnliefstewens.nl.
Stichting Mijn Liefste Wens verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, (eenmalige) automatische incasso’s, fondsenwervende en fondsverstrekkende programma’s en om te informeren over acties, projecten en campagnes. Soms worden persoonsgegevens door Stichting Mijn Liefste Wens gevalideerd of gecombineerd met informatie uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.
Stichting Mijn Liefste Wens draagt zorg voor een passende organisatorische- en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.
Stichting Mijn Liefste Wens schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers zijn net zoals wij verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.
Stichting Mijn Liefste Wens heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen en draagt het ANBI logo.

2. Gegevensverzameling via internet
Stichting Mijn Liefste Wens verzamelt via haar websites persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief van Stichting Mijn Liefste Wens, wanneer u zich aanmeldt als donateur, of wanneer u zich inschrijft voor een van onze huidige of toekomstige activiteiten.

3. Gegevensverzameling buiten internet
Stichting Mijn Liefste Wens verzamelt ook persoonsgegevens indien u via de website contact opneemt of donateur wordt via een aanmeldformulier, telefoongesprek of op andere manieren.

4. E-mail
Als U als donateur of als informatieaanvrager uw e-mailadres aan Stichting Mijn Liefste Wens hebt verstrekt, wordt u regelmatig per e-mail geinformeerd over acties, toekomstige en afgeronde projecten en overige activiteiten van Stichting Mijn Liefste Wens. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze e-mails door middel van een afmeldlink die in een e-mail aanwezig is, of door contact op te nemen met secretariaat van de Stichting Mijn Liefste Wens: mail naar info@mijnliefstewens.nl

5. Stichting Mijn Liefste Wens en contacten met donateurs
Als u zich aanmeldt als donateur van Stichting Mijn Liefste Wens worden de door u opgegeven persoonsgegevens vastgelegd in de donateursadministratie van Stichting Mijn Liefste Wens. Stichting Mijn Liefste Wens informeert haar donateurs over de activiteiten van de Stichting Mijn Liefste Wens schriftelijk, per e-mail, en/of telefonisch. Stichting Mijn Liefste Wens is een stichting die voor haar inkomsten afhankelijk is van bijdragen van particulieren. Voor donateurs geldt geen betalingsverplichting. Stichting Mijn Liefste Wens benadert haar donateurs daarom actief met verzoeken om donaties. Nieuwe donateurs ontvangen van Stichting Mijn Liefste Wens een welkomstbericht per brief, e-mail of eventueel per telefoon of per sms waarin de donatie wordt bevestigd.

6. Uw rechten
U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Stichting Mijn Liefste Wens worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een digitaal formaat krijgen. Bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen.
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent (geweest) vereist de Belasting-dienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen voor sponsoring, moeten we uw naam ont-houden om u van ons toekomstige contact te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.
Via het contactformulier op de website van Stichting Mijn Liefste Wens kunt u uw wensen ten aanzien van uw rechten en de eerder, door u gegeven toestemming, intrekken. Doet u dit liever persoonlijk dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen via het secretariaat van de Stichting Mijn Liefste Wens: mail naar info@mijnliefstewens.nl

7. Klachten
Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Stichting Mijn Liefste Wens houdt zich het recht voor de privacy verklaring te wijzigen. Lees daarom regelmatig deze privacy verklaring.

Privacy verklaring ‘Stichting Mijn Liefste Wens’, Nijmegen, 16 januari 2019.